Tá réimse scéimeanna agus tacaíochtaí ar fáil do ghrúpaí a bhfuil baint acu leis an phleanáil teanga lasmuigh den Ghaeltacht. Thíos, is féidir teacht ar eolas ar chuid de na scéimeanna agus tacaíochtaí eile a bheadh úsáideach do ghrúpaí le linn a n-aistear pleanála teanga.

Foras na Gaeilge

Scéim Tacaíochta Gnó

Tacaíonn an scéim seo le fiontair thrádála bheaga agus mheánmhéide an Ghaeilge a chur chun cinn ina ngnólachtaí trí chomharthaíocht, pacáistíocht, suíomhanna gréasáin agus ábhar margaíochta clóite.

Acmhainní Tacaíochta Gnó

Ag teacht go luath 

Scéimeanna Eile

Is féidir leat teacht ar eolas ar an scéimeanna ar fad atá á reáchtáil ag Foras na Gaeilge (Sceim na gCampaí Samhraidh, Scéim na nImeachtaí Óige, Scéim Deontas Cholchille srl) anseo.

 

An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán

Scéimeanna Tacaíochta Gaeilge (Caipiteal)

Is féidir le coistí/eagraíochtaí pobalbhunaithe, a fheidhmíonn trí Ghaeilge lasmuigh den Ghaeltacht, iarratas a dhéanamh faoi Scéimeanna Tacaíochtaí Gaeilge na Roinne. Cuirtear maoiniú ar fáil chun cabhrú leis na costais a bhaineann le hionaid Ghaeilge a thógáil/athchóiriú agus chun foirgnimh a cheannach le húsáid mar ionad Gaeilge agus/nó trealamh a cheannach dá leithéid d’ionaid. Is é an cuspóir atá leis an chuidiú caipitil a chuirtear ar fáil faoin gciste seo an Ghaeilge a threisiú mar theanga pobail agus teaghlaigh i gcomhréir le cuspóirí Acht na Gaeltachta 2012 agus na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an scéim agus foirm iarratais a íoslódaíl anseo.

Glór na nGael

Céimeanna

Scéim forbartha do ghrúpaí úra agus do ghrúpaí beaga Gaeilge chun cuidiú leo bheith in ann a mianta féin maidir leis an Ghaeilge sa phobal a chomhlíonadh. Is féidir leat tuilleadh eolais a fhail anseo.

Cláraigh dár Nuachtlitir

chun coinneáil suas chun dáta leis an nuacht agus na himeachtaí is déanaí.
Newsletter Signup
Form Validation

Gaelphobal
Gaelphobal
Gaelphobal